Loading...

843,00 lei

Indisponibil

Este un produs versatil, se poate utiliza cost-eficient ca antispumant la staţii de epurare industriale şi municipale, dar şi fermentării legumelor destinate prelucrării.

Utilizarea produsului ANTISPUMIN ZU previne formarea de spumă, astfel încât nu are efecte adverse asupra microorganismelor nămolului activ. La instalaţiile de flotaţie cu aer dizolvat nu afectează flocularea.

Toate comenzile beneficiaza de:

Produse feco accesorii
Loading...

Antispumin ZU

Descrierea produsului ANTISPUMIN ZU

 • Ambalare: Recipiente de plastic cu capac infiletabil închise ermetic
 • Volum: 1L / 5L / 20L

Este un produs versatil, se poate utiliza cost-eficient ca antispumant la staţii de epurare industriale şi municipale, dar şi fermentării legumelor destinate prelucrării.

Utilizarea produsului ANTISPUMIN ZU previne formarea de spumă, astfel încât nu are efecte adverse asupra microorganismelor nămolului activ. La instalaţiile de flotaţie cu aer dizolvat nu afectează flocularea.

Proprietăţile fizico-chimice

 • Stare de agregare: Lichid, emulsie opac alb
 • Densitate:   ~ 1,0 g/cm3
 • Caracter ionic:  Non ionic
 • Vâscozitate la 25°C:     ~1.380 cP
 • Modul de dozare: în general, ANTISPUMIN ZU se utilizează fără diluare. Dozarea este posibilă cu ajutorul pompei de dozare, asigurându-se o doză permanentă și redusă, ce împiedică formarea de spumă. Volumul de dozare necesar depinde în mare măsură de domeniul de aplicare. Se protejează de temperaturi extreme, în special de îngheţ, deoarece acesta poate provoca destabilizarea produsului. Produsul în stare de îngheţ poate fi restabilit prin încălzire atentă și amestecare intensivă. Protejat de temperaturi extreme, produsul poate fi depozitat timp de 6 luni. În cazul depozitării pe termen îndelungat, este recomandată omogenizarea suspensiei înainte de utilizarea produsului.

Sănătate şi siguranţă Antispumin ZU

 1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI – Identificarea substanţei sau amestecului

Denumirea comercială: ANTISPUMIN ZU

1.2. Utilizarea substanţei sau amestecului: soluţie antispumant (în domeniul apelor uzate industriale şi a deşeurilor municipale, procese de fermentaţie, prelucrarea legumelor şi aplicaţii în industria hârtiei/celulozei)

IDENTIFICAREA PERICOLULUI:

 • Pe baza legii XXV din anul 2000 şi aplicarea Regulamentului Ministerului Sănătății nr. 44/2000 (27.XII) revizuit, precum şi Directiva 1999/45/CE despre siguranţa chimică a produsului, nu poate fi clasificat în clasa de periculozitate.
 • 2.0. Poate provoca iritații de piele ușoare, mai ales în cazul expunerii repetate sau prelungite. Poate provoca iritaţii oculare uşoare, care după îndepărtarea produsului se atenuează/dispare. Produsul vărsat prezintă  pericol de alunecare.

COMPOZIŢIA:

 • 3.0. Glicoli de polialcani şi amestecul inert de hidrofob emulsificat în apă. Procesul nu conţine compuşi care,  în concentraţii mari, s-ar putea clasifica ca şi componenţi dăunători sănătăţii sau mediului, pe baza cărora Directivele EC ar trebui luate în considerare.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

 • 4.0. Dacă apar simptome suspecte de toxicitate solicitaţi imediat asistenţă medicală şi prezentaţi eticheta produsului.
 • 4.1. În caz de inhalare: se scoate victima la aer curat, iar dacă prezintă simptome în continuare trebuie solicitat asistenţă medicală. Căile respiratorii înfundate trebuie desfundate.
 • În caz de înghiţire: inducerea stărilor de vomă este interzisă. În caz de inconştienţă sau stări de convulsii, nu se va introduce nimic prin cavitatea bucală. Trebuie verificat pulsul, dacă este în regulă, persoana în cauză trebuie aşezată într-o poziţie confortabilă şi solicitată asistenţă medicală. În cazul în care pacientul este conştient, trebuie clătită cavitatea bucală cu apă. Trebuie să se consume imediat  600 ml de apă, după care la fiecare 10 minute, 200 ml de apă în repetate rânduri. Solicitaţi imediat asistenţă medicală.
 • 4.3. În contact cu pielea: toate hainele şi încălţămintea contaminată se vor scoate în timpul dușului. Victima trebuie să stea sub duş cel puţin 10-20 de minute.
 • 4.4. În contact cu ochii: clătiţi cu apă timp de 15 minute, după care solicitaţi asistenţă medicală.
 • 4.5. Instrucţiuni generale: scoateţi hainele contaminate şi dezinfectaţi.

MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR:

 • 5.1. Materiale de stingere aplicabile: apă pulverizată, nisip uscat sau CO2 .
 • 5.2.  Echipament de protecție specială necesar pentru pompieri: în caz de incendiu, indiferent de aerul extern/comprimat, trebuie folosit aparat respirator şi echipament de protecţie adecvat pompierilor.
 • 5.3. Agenţi de stingere necorespunzătoare: folosirea spumei în timpul stingerii incendiului nu este permisă!
 • 5.4.  Produse periculoase la ardere: oxizi de carbon.
 • 5.5. Echipament de protecţie pentru pompieri: la fel ca în cazul oricărui produs inflamabil, este necesar echipament de protecţie chimică, mănuşi adecvate, aparate de respiraţie autosalvare.

MĂSURI ÎN CAZ DE EXPUNERI ACCIDENTALE:

 • 6.1.      Precauţii personale (Protecţie individuală): echipamentul de protecţie adecvată este obligatoriu.
 • 6.3. Protecţia mediului: se va evita deversarea produsului în mediu. Este interzisă scurgerea produsului în ape de suprafată şi subterane, canalizare.
 • 6.4. Îndepărtarea produsului din mediu: se va absorbi cu material inert absorbant (nisip, dioxid de siliciu, material antiacid, liant universal, rumeguş). Eliminarea se face prin măturare şi depozitare în containere corespunzătoare. După eliminarea resturilor rămase, se spală cu apă abundentă. Apa folosită trebuie tratată în conformitate cu reglementările locale.

MANIPULARE ŞI DEPOZITARE

 • 7.1. Manipulare: în timpul manipulării produsului, se evită contactul cu ochii, pielea, membranele mucoase sau rănile deschise. Folosiţi echipamentul individual de protecţie. În timpul manipulării este interzis consumul alimentelor, băuturilor și consumul de tutun. Înainte de pauza de masă şi la sfârşitul programului, spălarea pe mâini este obligatorie.
 • 7.2.  Depozitare: trebuie evitat temperaturile extreme, în special temperaturile de îngheţ . Depozitarea între 5-40 ºC. Pericol de îngheţ. Produsul vărsat (mai ales la umiditate), devine alunecos.

CONTROLUL EXPUNERII

 • 8.1.  Limite valorice de expunere
  • Limite valorice de expunere profesională (Conform Regulamentului 25/2000. ( 30.IX ) EüM-SZCSM )
  • Produsul nu este reglementat conform Regulamentului modificat 25/2000. (30.IX) UEM-TLV în limita admisibilă a valorilor de prag din atmosfera locului de muncă.

Controlul expunerii:

 • Igiena muncii: trebuie evitat mâncatul, băutul şi fumatul în timpul manipulării produsului.

Norme generale de protecţie şi igienă: Trebuie respectate standardele generale de igienă.

 • Precauţii tehnice: trebuie asigurată ventilaţie corespunzătoare, mai ales în spaţiile închise.
 • Echipament de protecţie personală:  Respiraţie/Inhalare: în condiţii normale, nu este nevoie.
 • Protecţia mâinilor:  mănuşi de cauciuc sau rezistente la acid.
 • Protecţia ochilor: ochelari de protecție cu ecrane laterale.
 • Protecţia pielii şi a corpului: îmbrăcăminte uşoară, de protecţie.

PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE

 • 9.1. Informaţii generale
  • Aspect:   lichid alb (emulsie)
  • Miros:  uşor
 • Informaţii esenţiale referitor la sănătate, siguranţă şi mediu
  • Valoare  pH: 7
  • Punctul de fierbere:  100 °C
 • 9.2. Punctul de topire: neaplicabil
  • Punctul de inflamabilitate: >100 °C
  • Temperatura de aprindere: neaplicabil
  • Densitate: 1,0 kg/dm3
  • Solubilitate in apă:  dispersabil
  • Vâscozitate (la 25 °C):~ 1380 cP
 • 10.0. STABILITATE ŞI REACTIVITATE
 • 10.1. Situaţii de evitat : evitarea temperaturilor extreme, în special îngheţul.
 • 10.2. Substanţe de evitat: compuşi reactivi
 • 10.3. Produse de ardere: CO2 (dioxid de carbon)
 • DATE TOXICOLOGICE
  • Toxicitate: LD50 (oral, șobolan): >2000 mg/kg (prin analogia altor produse similare)
  • Toxicitate acută la piele: necunoscut
  • Toxicitate acută inhalată: necunoscut
  • Toxicitate acută la ochi/efect coroziv: fără efect iritant
  • Iritarea acută a pielii: necunoscută
  • 12.0. Ecotoxicitate: Evitaţi deversarea produsului în apa de suprafaţă, sol şi canale de scurgere. În ceea ce privește mediul acvatic, nu este nociv.
  • 12.1. Toxicitate acută la peşti (96 h) LC50: >100 mg/l
  • Toxicitate acută (Daphnia): necunoscut
 • 13.0.  TRATAREA ŞI DEPOZITAREA DEŞEURILOR
  • 13.1.Reziduuri şi resturi de produse neutilizate: deşeurile rezultate vor fi tratate ca deșeuri chimice în conformitate cu reglementările locale. După consultarea cu autorităţile, se depozitează şi se reciclează în depozite special amenajate .
  • 13.2. Recipiente uzate: tratarea şi eliminarea ambalajelor contaminate cu produsul, se face conform caietului de sarcini (nu pot fi tratate ca deşeuri comunale). Ambalajele goale după curăţare completă se pot refolosi în acelaşi scop sau eliminate ca deşeuri periculoase.
  • 14.0.  INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL

Informaţii generale: la încărcare/descărcare, recipientele şi ambalajele vor fi asigurate împotriva deplasării şi răsturnării. În conformitate cu legislaţia actuală naţională şi europeană, acest produs nu este clasificat ca fiind un produs periculos şi, prin urmare, nu necesită etichetarea substanţelor periculoase prevăzute. Din punct de vedere al transportului, nu este considerat marfă periculoasă şi nu intră sub incidenţa prevederilor ADR/RID.

5.0.  INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTĂRILE:

 • Evaluarea siguranţei chimice a amestecului este în curs de cercetare.
 • Conţinutul etichetei
 • Semnalarea pericolului: nepericulos
 • Fraze R: –
 • Fraze S: –
 • Legislaţie naţională şi comunitară relevantă:
 • Regulamentul 1907/2006/CE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).
 • Ordinul Comun nr. 25/2000. (30.IX) EüM-SZCSM privind securitatea chimică la locul de muncă.
 • Ordinul UEM 44/2000.(27.XII) privind regulile detaliate ale procedurilor, respectiv activităţilor legate de substanțele şi preparatele periculoase.
 • Ordinul KöM nr.16/2001. (18.VII) privind lista deşeurilor.
 • Legea XCIII din anul 1993 privind protecţia muncii.
 • Ordonanţa de Guvern nr.21/2001. (14.II) privind regulile de protecţia atmosferei.
 • Ordonanţa de Guvern nr.220/2004. (21.VII) privind regulile de protecţia calităţii apelor de suprafaţă .
 • Ordonanţa de Guvern nr.93/2007. (26.IV) privind modificarea Ordonanţei de Guvern nr. 220/2004. (21.VII) legat de regulile de protecţia calităţii apelor de suprafaţă.
 • Ordonanţa de  Guvernului nr. 98/2001. (15.VI) privind condiţiile de desfăşurarea activităţilor legat de deşeuri periculoase.
 • Scheruing Imre: informaţii privind transportul de mărfuri periculoase.
 • Regulamentul Ministerului Sănătăţii  nr. 3/2006.(26.I) privind lista substanţelor periculoase clasificate în Uniunea Europeană.
 • Ordinul OTM  nr. 9/2008. (22.II) referitor la emiterea regulamentului privind siguranţa împotriva incendiilor.
 • Directiva 1999/45/CE (31.05.1999) referitor la legi, ordonanţe şi dispoziţii administrative ale statelor membre privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor chimice periculoase.
 • Versiunea 1
 • Data: 25.05.2012.
 • Directiva 67/548/CEE (27.06.1967) referitor la legi, ordonanţe şi dispoziţii administrative privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase .

16.0.  ALTE INFORMAŢII

 • Semnalarea pericolului: nepericulos
 • Fraze R privind pericolele/riscurile materialelor: –
 • Directiva 67/548/CEE (27.06.1967)referitor la legi, ordonanţe şi dispoziţii administrative privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase .
 • Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1907/2006 (18.12.2006) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înființarea Agenţiei Europene pentru produse chimice, de modificarea Directivei 1999/45/CE, precum şi Regulamentul 793/93/CEE  al Consiliului, Regulamentul nr. 1488/94/CE, Directiva Consiliului 76/769/CEE, Directiva nr.91/155/CEE, Directiva 93/67/CEE şi Directiva Comisiei 2000/21/CE abrogată.
 • Acordul European privind transportul mărfurilor periculoase (ADR) Vol I si II .

ACEST PRODUS FACE PARTE DIN CATEGORIA SUBSTANȚELOR CU CERINȚE SPECIALE DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT ȘI SE POATE DISTRIBUI DOAR ÎN URMA CONFIRMĂRII ACHIZIȚIEI!

Informații suplimentare

Greutate 1 kg
Dimensiuni 30 × 20 × 20 cm

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Antispumin ZU”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Produse similare